Начало | Актуално
Актуално
 
Златен ЮЛИ С ДИАМАНТИ -21 %
31.07.2019

 -21% на ВСИЧКИ налични бижута- злато с диаманти в бутика ни в Paradise Center, етаж 1.

 
 
 
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
01.04.2019

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Уважаеми клиенти, Бихме искали да Ви информираме, че сме предприели необходимите мерки за законосъобразно, справедливо и прозрачно обработване на личните Ви данни. Настоящата Информация обяснява целите и правните основания за обработка на личните Ви данни. Моля, прочетете внимателно настоящата Информация, за да научите подробности за начина на обработка на личните Ви данни в качеството Ви на клиент, потенциален клиент или друга заинтересована страна. Независимо от целите и основанията за обработка на Вашите лични данни, ние ще се отнасяме с тях с еднаква грижа. Настоящата Информация съдържа Вашите права и средства за защита в съответствие с приложимото право. Повече информация за българското законодателство относно защитата на личните данни можете да намерите на интернет страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg 1. ДружествотоЕмюлейшън“ ООД , учредено съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК) 204276140 със седалище и адрес на управление в гр. София, 1407, бул.Черни връх 100, ет 1, AVI Center. „Eмюлейшън “ ООД е регистриран администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни, с идентификационен номер. „ Eмюлейшън “ ООД изпълнява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите клиенти. 2. Данни за контакт Ако имате въпроси, свързани с обработката на лични данни, моля свържете се с нас на: office@avi-center.com или 0885 710 770 3. Цели на обработката на лични данни Личните данни, събирани от Eмюлейшън“ООД, могат да бъдат обработвани за различни цели и на различни законни основания, както следва: 3.1. Цели, при които обработването на лични данни е необходимо за спазването на правни задължения: a. Отчитане пред регулаторни и правителствени органи - за данъчни цели въз основа на изискванията на Закона за счетоводството. 3.2. Цели, при които обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор a. Сключване на договори и изпълнение на договорни задължения от страна наEмюлейшън“ООД  по искане на физически лица, чиито лични данни се обработват - за сключването на договор за продажба с клиент и изпълнение на договора чрез доставка на закупените от клиента продукти, на Eмюлейшън“ООД са необходими определени лични данни за клиента (напр. пълно име, адрес, данни за контакт). Възможно е Eмюлейшън“ООД “ да изисква допълнителна информация в зависимост от характера на услугите, които са част от договора. б. Използване на продукт/ услуга Eмюлейшън“ООД обработва личните данни на клиентите по различни канали, с цел да осигури използването на придобитите продукти и услуги (например обработва данни за рекламация). 3.3. Цели, при които обработката на лични данни се основава на съгласието на клиента a. Директен маркетинг на продукти, предлагани от Eмюлейшън“ООД: Предлагане на продукти, предоставени от Eмюлейшън“ООД, както и участие в проучвания на продукти и услуги, предлагани чрез някой от каналите, вкл. магазини, електронна поща, SMS, телефон, онлайн канали. б. Индивидуален/ персонализиран директен маркетинг и сегментиране (профилиране) с търговски цели, включително използване на „Бисквитки/кукита (cookies)”: Създаване на профили на клиенти с цел предоставяне на нови, по-добри услуги и продукти, като се отчитат индивидуалните потребности на клиентите. Съгласието за обработката на лични данни съгласно настоящата точка 3.3 се предоставя от субекта на данните в специална Декларация за съгласие на Клиента. 3.4. Цели, при които обработването на лични данни се основава на легитимен интерес на администратора: a. Изпращане на съобщения за продукти и услуги - Eмюлейшън“ООД обработва лични данни, за да изпраща съобщения за продуктите и услугите, използвани от клиента чрез обаждания, имейли, SMS, писма и др. Съобщенията се отнасят само до вече използваните от клиента продукти и услуги; съобщенията не преследват маркетингови цели, нито съдържат нови оферти за услуги. б. Спорове - Създаване, упражняване или защита на права на Eмюлейшън“ООД - „Eмюлейшън“ООД “ ще обработва данните на клиента си, за да защитава правата си при съдебни процедури, при уреждане на искове с помощта на външни адвокати и др. Това се отнася до ситуации, при които се обработват лични данни във връзка с администрирането на информация, свързана със съдебни спорове, съдебни гаранции, молби и съдебни решения. в. Вътрешна отчетност, анализ и развитие на предлаганите продукти и услуги - Eмюлейшън“ООД  използва личните данни на своите клиенти, за да подобри пазарната си позиция като предлага нови, по-добри и иновативни продукти. 4. Права на Субектите на данни Всички субекти на лични данни имат следните права и могат да упражняват което и да е от тях лично или да изпратят писмо или електронна поща, адресирани до: Агоп Авшарян София 1407, бул. Черни връх 100,ет 1 , AVI Center office@avi-center.com a. Право на достъп – По искане на Субекта на данни Eмюлейшън“ООД предоставя информация за категориите лични данни свързани с него, които се събират и обработват, както и информация за целите на обработката, получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват и източниците на тези данни, освен в случаите, когато данните са били събрани директно от Субекта на данни. б. Право на коригиране, блокиране на обработката (ограничаване и/ или заличаване (изтриване)) – По искане на Субекта на данните, Eмюлейшън“ООД “  ще коригира, изтрие или блокира обработката на лични данни, ако има случай, при който обработката не съответства на разпоредбите на законодателството. В такива случаи „Инглиш Хоум“ уведомява всички трети лица, на които личните данни са били разкрити, относно всички случаи на корекция, заличаване или блокиране на обработката на лични данни на съответното лице. в. Право на преносимост на данни – Субектът на данни има право да получи личните си данни, които е предоставил на Eмюлейшън“ООД в общодостъпен, структуриран и машинно четим формат и има право да препраща/ прехвърля тези данни на друг Администратор без възпрепятстване от страна на Eмюлейшън“ООД като администратор на лични данни, на когото са предоставени данните, когато обработката на лични данни се основава на съгласие или договорно задължение или обработката на лични данни се извършва по автоматизиран начин. г. Право на възражение – Субектът на данни има право да подаде възражение срещу обработването на личните му данни, когато обработването на лични данни се основава на легитимния интерес на администратора. Eмюлейшън“ООД ще разгледа възражението във възможно най-кратък срок от подаването му и ще уведоми писмено възразяващата страна за своето становище. След като разгледа възражението Eмюлейшън“ООД по принцип прекратява обработването на личните данни на физическото лице и информира всички участващи страни, на които са прехвърлени данните, относно полученото възражение и предприетите мерки въз основа на него. Въпреки това, в някои случаи Eмюлейшън“ООД може да има непреодолими законни основания да продължи обработването, дори след като е получено възражение от субекта на данни (например в случай на съдебно производство, мониторинг на измами и т.н.). В тези случаи Eмюлейшън“ООД ще се свърже със Субекта на данни, който е подал възражението, за да изясни причините на Eмюлейшън“ООД да продължи обработката на личните му данни. д. Право да оттегли даденото съгласие за обработка на лични данни за целите, посочени в Декларацията за съгласие. Оттеглянето може да бъде подадено във формата на декларация. е. Право на подаване на жалба в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) - Субектът на данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) срещу действията на Eмюлейшън“ООД във връзка с обработката на неговите лични данни. Всеки път, когато Субектът на данни желае да упражни своите права, той следва да предостави конкретно и подробно описание на искането си. Eмюлейшън“ООД ще отговаря съответно на запитвания, които съдържат достатъчно подробности. При упражняване на правата, Eмюлейшън“ООД трябва да провери самоличността на субектите на данни и за тази цел може да поиска от тях да представят лична карта или друг документ за самоличност. 5. Видове обработени лични данни Eмюлейшън“ООД може да обработва различни видове лични данни, свързани с физическата идентичност, социалната идентичност или икономическата идентичност на субектите на данни. Данните могат да бъдат получени от субекта на данни, от трети страни или могат да бъдат създадени от Eмюлейшън“ООД при обслужването на клиента. 5.1. Eмюлейшън“ООД може да обработва различни типове данни в зависимост от целта на обработката, например: а. за да ви идентифицира: име, настоящ адрес; б. За да се свърже с Вас: телефонен номер, имейл, пощенски адрес. 5.2. Публични данни и данни, получени от трети страни Eмюлейшън“ООД понякога обработва публични данни, като информация, която е обект на задължение за разкриване, например ако сте назначен за управител или пълномощник на дружество или ако притежавате дружество. Eмюлейшън“ООД може да получава също лични данни чрез трети лица, например чрез официални регистри, които носят отговорност за събирането на тази информация законно. Такива публични данни и данни, получени от трети лица, могат да бъдат подходящи и използвани за целите, посочени от Eмюлейшън“ООД в тази Информация, за да се провери точността на информацията в нашата документация и да се подпомогне процесът на директни или индиректни маркетингови кампании. 5.3. Изображения от охранителни камери Eмюлейшън“ООД може да използва охранителни камери в и около магазините, където работи. Eмюлейшън“ООД спазва правните норми, отнасящи се до използването на охранителни камери. Ако има охранителна камера, ще бъдете информирани за това с ясно видим стикер. Изображенията, записани от охранителни камери във и около магазините на Eмюлейшън“ООД, се съхраняват за максимум 1 (един) месец. Изображенията могат да се съхраняват по-дълго, ако записаните изображения са подходящи като доказателство за определени сделки или за престъпление или нарушения, като доказателство за вреди или за идентифициране на нарушител на реда, свидетел или жертва. 6. Получатели на лични данни Личните данни се обработват предимно от служители на Eмюлейшън“ООД. Обработката на лични данни може да се извършва и от други лица във връзка с услугите, предоставяни на Eмюлейшън“ООД. Всички тези лица имат валиден и обвързващ договор за обработка на лични данни, сключен с Eмюлейшън“ООД. a. Администраторите на лични данни, на които Eмюлейшън“ООД може да предава лични данни, включват: КЗЛД (Комисия за защита на личните данни) КЗП (Комисия за защита на потребителите) б. Лицата, на които се предават лични данни за обработка са физически или юридически лица, публични органи, агенции или всеки друг орган, който обработва лични данни от името на администратора. в. Получатели извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) Някои от посочените по-горе получатели могат да бъдат разположени извън ЕИП. Eмюлейшън“ООД ще предава лични данни до държави извън ЕИП (трети страни), само ако са налице необходимите предпазни мерки за защита на личните данни съгласно местното и европейското законодателство и предоставените лични данни са адекватно защитени в съответната трета държава. Eмюлейшън“ООД ще предприеме всички необходими мерки за защита на Вашите лични данни, като ограничи предоставянето им на трети страни във или извън ЕИП. 7. Продължителност на съхраняването на лични данниЕмюлейшънООД съхранява личните данни на субектите на данни в съответствие със законоустановените срокове за съхранение, а когато няма такива, съгласно вътрешните си правила. Общата продължителност за съхранение на лични данни и документи на клиенти/ потенциални (бъдещи) клиенти и сделки е пет (5) години след приключване на сделката и прекратяване на отношенията с клиента.    
 
 
 
Giorgio Visconti
08.07.2018

 Годежни пръстени от Giorgio Visconti! Италиански качество и дизайн от 18 карата злато и скъпоценни камъни!
Богато разнообразие от модели за Вашите специални моменти!

 
 
1  2  3  4  ...4  следваща |  последна